Reminder: Announcement of rest funds SPIRE 2022

Only available in Norwegian language

SPIRE lyses ut 572.000 NOK restmidler i følgende kategorier:

1. SPIRE midler for internasjonalt forskningssamarbeid

Midlene kan brukes til frikjøp av forskere/postdocs som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne finnansieringskilder (ikke Horisont Europa). Alt frikjøp må avklares med instituttleder. Bruk av eksterne konsulenter som UiB har samarbeid med kan også vurderes. Fakultetet oppfordrer enhetene til å fokusere på søknadsplaner for 2023.

 

2. SPIRE gjesteforskermidler

Disse midlene skal dekke kostnader (reise, innlosjering, kost, transport) med å invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold på 1, 2 eller 3 måneder. Det legges ingen begrensinger på land og samarbeidspartnere.

  • Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå (det kan ikke søkes om midler for invitasjon av ph.d.-kandidater).
  • Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte per måned pr søknad. I tillegg kan det søkes om støtte til dekking av gjesteforskerens reiseutgifter. Merk: SPIRE midlene kan ikke utbetales som lønn/stipend direkte til gjesteforskeren.

 

Søknadene skal sendes samlet fra institutet i ePhorte.

Internfrist for søkere på BIO å sende søknader til Sjoukje.Kuipers@uib.no er satt til 10. juni 2022.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *