Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer – ekstra utlysing

Norwegian language only

Globale samfunnsutfordringer (GSU) ønsker å stimulere til nye faglige samarbeidskonstellasjoner og lyser ut midler som kan søkes av vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB (inkludert postdoc og PhD kandidater). Formålet med midlene er å stimulere til tverrfakultært og tverrfaglig forskningssamarbeid. Minimum to fakulteter skal være involvert i samarbeidet. Prosjektene som støttes skal falle inn under et eller flere av GSUs prioriterte områder; migrasjon, helse og ulikhet. Samlet ramme for utlysningen er kr 350 000.

Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser som har til hensikt å utvikle tverrfaglige forskningsprosjekter. Prosjektene skal inneholde konkrete planer om søknader til eksterne finansieringskilder eller videre forskningssamarbeid.

Det bevilges maksimum kr 100000 per prosjekt. Midlene må benyttes innen utgangen av 2023.

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av formål, samarbeidsrelasjoner og plan for aktiviteten, samt budsjett. Søknaden skal ikke overstige 2 sider. Søknadsfrist 15. september 2022. Søknad sendes i ePhorte fra hovedsøkers institutt/fakultet. Interesserte kan kontakte knut.daasvatn@uib.no

Merk: Det bevilges ikke midler til deltagelse på konferanser etc., lønn, driftsmidler til forskning, pilotstudier eller utvikling av forskingsmateriale. Vi støtter heller ikke gjentagende aktiviteter som for eksempel arrangement av årlige konferanser/seminarer.

Tildelingskriterier:
– Faglig kvalitet på prosjektet
– Grad av originalitet i tverrfagligheten
– Prioritet vil bli gitt til vitenskapelig ansatte tidlig i karrieren

 

Vennlig hilsen,
Marit Bakke
leder, Globale samfunnsutfordringer
Bente E. Moen
direktør, Globale samfunnsutfordringer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *