Consultation of proposals for new conservation rules and boundaries for the Herdla nature reserve – new consultation parties

[Norwegian language]

Vi viser til vedlagte dokument vedrørande høyring av forslag til nye vernereglar og grenser for Herdla naturreservat som blei sendt ut rett før påske. I ettertid ser vi at det mangla nokre høyringspartar på lista, så vi ettersender derfor informasjon om høyringa her.

Vi utvidar høyringsperioden, og frist for å komme med innspel er 15. juni 2024

Med helsing
Solveig Kalvø Roald
seniorrådgjevar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *