Innspill til forslag til kvalitetssystem og veileder

[Det er instituttets utdanningsleder som koordiner saken ved BIO.  Ta kontakt med anne.bjune@uib.no om dere har spørsmål eller innspill]

Utdanningsutvalget satte våren 2023 ned en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide et forslag til revidert kvalitetssystem for utdanning ved UiB. Nå er forslaget ferdigstilt, og fakultetet er bedt om å komme med innspill til teksten, og til veileder for arbeidet.

Vi ber om at dere sender eventuelle innspill til meg innen 1. mars. Dette blir også en sak på møtet med utdanningsledere 29. februar.

Vedlegg

I det reviderte systemet er det foreslått et økt fokus på det kontinuerlige kvalitetsarbeidet og mindre fokus på kontroll av dette. Det legges opp til at løpende arbeid med kvalitetsutvikling

skal basere seg på dialoger, samtaler, seminarer og møter som tilrettelegger for erfaringsutveksling og at utdanningskvalitet er på dagsorden.

De formelle prosessene i kvalitetssystemet er forenklet ved at

• årlig rapportering på emne- og programnivå er fjernet

• programevalueringer er foreslått foretatt hvert 6. år i stedet for hvert 5.

• det er innført en tydeligere skille mellom kvalitetsutvikling og kvalitetskontroll

• kravene til emne- og programevalueringer er ryddet og kortet ned

• formen på studiekvalitetsmeldingene er forenklet

 

Enkelte prosesser, ansvar og forskriftskrav er tydeliggjort ved at

• ansvarslister for ulike faglige roller er revidert

• bidrag fra eksterne fagfeller og representanter for arbeidslivet er nevnt eksplisitt

• fakultetene utarbeider langsiktige planer for sine studieporteføljer

• opprettelse og nedleggelse av studietilbud forankres i de langsiktige planene

• direkte kopling mellom reakkreditering og nedlegging fjernes; program som ikke

reakkrediteres, skal forbedres

 

Forslag til nytt kvalitetssystem beholder årlige dialogmøter og studiekvalitetsmeldinger på institutt-, fakultet- og sentralt nivå, men omfang og form bestemmes av fagmiljøet og kan variere fra år til år. Hensikten er at kvalitetsmeldingene kan forenkles og det kan legges til rette for mer dialog og erfaringsutveksling.

 

Arbeidsgruppen har lagt vekt på å korte ned og fjerne gjentakelser i kvalitetssystemet for utdanning, slik at det blir lettere å finne frem, og hvilke krav som gjelder i hvilke prosesser kommer tydeligere frem. Dette er også i henhold til innspillene arbeidsgruppen har mottatt. Erfaringer tilsier at det som er nevnt som råd, tips og eksempler, lett kan bli oppfattet som krav. En kortere og enklere beskrivelse av kvalitetssystemet kan føre til en del spørsmål, spesielt angående kvalitetsutvikling, og behov for veiledning og eksempler på gode praksiser. Derfor legger arbeidsgruppen opp til at det utarbeides en veileder som gir utfyllende informasjon, råd, hjelp og tips til enkelte kapitler og avsnitt av kvalitetssystemet. Hensikten er å oppnå et tydeligere skille mellom hva som er krav og hva som er anbefalinger, råd og eksempler.

 

MVH
Bianca

Bianca C. Nygård
Studiesjef
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Universitetet i Bergen
Tlf: +47 55586333
uib.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *