Category: Høringer

HMS-handlingsplan for MN fakultetet 2024-2026 – høring

Universitetsstyret godkjente i september utkastet til ny HMS-handlingsplan 2023-2026 for Universitetet i Bergen. Ved det Det matematisk- naturvitenskapelige (MN) fakultetet ble det pekt ut en arbeidsgruppe som skulle lage MN-fakultetets versjon basert på UiB sin sentrale plan.

Høring: Endring av fakultetsnavn

Dekanatet ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet har igangsatt en prosess for å vurdere en mulig endring av fakultetets navn.  Nå er saken sendt til høring til alle fakultetets institutter, Michael Sars-senteret og Realistutvalget: Høring: Endring av fakultetsnavn – brev fra…