Søknader om støtte til mangfolds- og likestillingstiltak i fagmiljøene

Søknader

Søknader om støtte til mangfold- og likestillingstiltak sendes til fakultetet i ePhorte på dette brevets saknummer innen fredag 27. oktober 2023. Forslag fra BIO sendes til Nina Hølland senest fredag 27 oktober klokken 10.00.

Merk: Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av tiltakene med innhold, tidsramme, kostnad og søknadsbeløp. Institutt/senter må bidra med egenandel som tilsvarer søknadsbeløpet, og fakultetet vil bidra med halvparten av dette. Unntak fra dette er som tidligere år II-stillinger, hvor enheten må dekke hele egenandelskravet. Fakultetet vil sende samlet søknad til HR-avdelingen sentralt innen fristen 31. oktober 2023

Om ordningen

Universitetet har i Handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling 2023 – 2025 vedtatt at det skal settes av årlige midler til mangfolds- og likestillingstiltak i fagmiljøene. Tidligere har disse midlene i hovedsak vært rettet mot kjønnslikestilling og funksjonsnedsettelser. I den nye handlingsplanen er mangfoldsbegrepet inkludert og innarbeidet i nye kriterier.

Fakultetene, Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet kan søke om støtte til likestillings- og mangfoldstiltak i sine fagmiljøer. Universitetet i Bergen ønsker å være et inkluderende og mangfoldig arbeids- og studiested for alle deler av befolkningen. Tiltakene skal synliggjøre mangfold, øke vår kunnskap på tvers av organisasjonen og bidra til inkludering og tilhørighet. Det kan også søkes om støtte til prosjekter, arrangementer eller lignende som bidrar til å styrke mangfoldet.

Det kan søkes om følgende tiltak:

  • Tiltak som tilrettelegger for kjønnslikestilling og økt grad av mangfold i rekruttering av studenter, ansatte og ledere
  • Tiltak som fremmer kjønnsbalanse ved alle studieprogram
  • Tiltak og informasjon som adresserer nulltoleranse for mobbing, seksuell trakassering og diskriminering
  • Tiltak som bidrar til inkluderende arbeids- og læringsmiljø ved å anerkjenne forskjeller og ulike behov hos alle grupper ansatte og studenter
  • Tiltak rettet mot å øke rekrutteringen av studenter med flerkulturell bakgrunn
  • Øvrige likestillings- og mangfoldstiltak nedfelt i enhetens lokale tiltaksplan for mangfold, inkludering og likestilling

Det er også mulig å søke om følgende konkrete tiltak i fagmiljøene:

  • Tiltak for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger og faglig ledelse
  • Støtte til ansettelse i II-stillinger
  • Kvalifiseringsstipend til vitenskapelig ansatte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *