Akademiaavtalen IV – Utlysning Forskerprosjektmidler og Mobilitetsmidler 2024

Generelt

Bakgrunnen for Akademiaavtalen er å videreutvikle det langsiktige forskningssamarbeidet mellom UiB og Equinor. Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder som omfattes av avtalen. Den økonomisk støtten som tildeles under avtalen skal fortrinnsvis benyttes til grunnforskning og forskningsbasert utdanning. Nåværende avtale, «Akademia IV», ble inngått i 2024 med en avtaleperiode på fem år, og har en ramme på inntil 80 millioner kroner.

Det er lagt opp til følgende utlysninger i 2024:

 1. Feltkurs
 2. Forskerprosjekt
 3. Mobilitetsmidler / Midler til faglig utvikling

Satsingsområder:

 1. Havvind
 2. CCUS
 3. Generisk undergrunnskunnskap
 4. Kunstig intelligens KI

Det åpnes nå for søknader innen kategori 2: Forskerprosjekt og kategori 3: Mobilitetsmidler.

 

Kategori 2 – Forskerprosjekt

Tildeling av midler til forskningsprosjekter utgjør de største enkelttildelingene under Akademiaavtalen, med en makstildeling per prosjekt på NOK 5 mill. Utlysning innenfor denne søknadskategorien skjer kun én gang i løpet av avtaleperioden.

Søknad må være relatert til de strategiske satsningsområdene. Eventuelle andre finansieringskilder i søkt prosjekt må fremkomme av totalbudsjettet for prosjektet. Det kan søkes om midler til forskningsprosjekt, herunder ph.d., postdoktor, forsker, Professor II-stillinger, brofinansiering og mindre driftsmidler knyttet til prosjektet.

Søknadskriterier:

 • Fast ansatte ved UiB i gruppe A kan søke.
 • Søker må være ansatt i minimum 50% stilling ved UiB.
 • Prosjekter som fremmer ph.d.-stipendiater prioriteres.
 • Prosjekter som har en tverrfaglig tilnærming prioriteres.
 • Kobling mot andre prosjekter må synliggjøres i søknaden.
 • Brofinansiering av et professorat innen geofag vil etter søknad bli vurdert.
 • Prosjekter som stimulerer til nye samarbeid ønskes velkommen.

 

Søknadsprosess:

 • Søknadsfrist: 22. mai 2024.
 • Ansatte ved UiB i gruppe A kan søke.
 • Lenke til søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no
 • Benytt mal for søknad i søknadsdatabasen.
 • Instituttene skal rangere søknadene i den elektroniske søknadsdatabasen innen 14.06.2024.
 • Institutter som bevilges midler skal innen 31.12. hvert år påse at prosjektregnskap og -budsjett for påfølgende år er oppdatert i regnskapssystemet.

 

Kategori 3 – Mobilitetsmidler/Faglig utvikling

Mobilitetsmidlene har til hensikt å bidra til kunnskapsutveksling og kompetansebygging ut over UiB, eksempelvis gjennom deltakelse på konferanser, seminarer, workshops o.l. eller ved invitasjon av eksterne gjesteforskere til UiB. Aktiviteten må være relatert til de strategiske satsningsområdene.

Tildeling gis til den konkret omsøkte aktiviteten, og midlene kan som utgangspunkt ikke omfordeles. Ubenyttede restmidler skal tilbakeføres.

Søknadskriterier:

Ansatte ved UiB kan søke om midler til å dekke kostnader i forbindelse med reiser til
konferanser, seminarer, workshops o.l. relatert til de strategiske satsningsområdene.

Aktiviteter med presentasjon, enten muntlig eller poster (i denne
prioriteringsrekkefølgen), vil bli prioritert.

Ansatte kan søke om midler til å invitere gjesteforskere til UiB.

Det kan søkes om inntil kr. 40.000,- til dekning for utgifter knyttet til reise og opphold.

Ph.d.-kandidater må ha veileders godkjenning for å søke.

Søknadsprosess:

Søknadsfrist: 22. mai 2024.

Lenke til søknadsdatabasen: https://fond.app.uib.no

Benytt mal for søknad i søknadsdatabasen.

Instituttene skal rangere søknadene i den elektroniske søknadsdatabasen innen 14.06.2024.

Institutter som bevilges midler skal innen 31.12. hvert år påse at prosjektregnskap og -budsjett for påfølgende år er oppdatert i regnskapssystemet.

For øvrig gjelder Generelle retningslinjer for alle tildelinger under Akademiaavtalen, se Styringskomite for forskningssamarbeid mellom UiB og Equinor.

 

Vennlig hilsen
Gunn Mangerud
dekan
leder, Styringsgruppen Eivind W. Heitmann
seniorrådgiver, jurist/fagleder
sekretær for Styringsgruppen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *