HMS hensyn ved graviditet – oppdatering til HMS-håndboken

Foto/illustrasjon: UiB

HMS-håndbokens retningslinjer vedrørende graviditet er nå oppdatert, se under.  HMS-håndboken finner dere alltid på internsiden vår på MittUiB:

https://mitt.uib.no/courses/11056?invitation=7Rd7DJ8TsjdNTSHinRtLMrSgVC70uY5T6z5T1RJq

Gravide bør snarest mulig i svangerskapet informere sin nærmeste leder slik at behov for tilrettelegging kan iverksettes. Veilederen er ofte den som først får beskjed. Veilederen bør derfor være kjent med at det skal gjennomføres en risikovurdering av arbeidet til den gravide. Fremgangsmåte for risikovurdering og sikker jobb analyse er tilgjengelig i HMS-portalen.

I henhold til arbeidsmiljøloven om sikkert arbeidsmiljø og  arbeidsinstruksen for gravide og ammende utarbeidet av UiB så skal det gjennomføres risikovurdering av den ansattes arbeid. Risikovurderingen skal ha fokus på kjente forhold som kan medføre risiko for svangerskapet, spesielt arbeid med farlige kjemikalier, biologisk eksponering og eksponering av stråling fra radioaktive kilder. Ved gjennomføring av en risikovurdering så skal synspunktene til den gravide tas hensyn til. Kontakt gjerne verneombudet ved gjennomføring av en risikoanalyse. Ved behov så kan det gjennomføres en befaring i arbeidslokalene hvor den gravide jobber for best mulig tilrettelegging av arbeidsplassen.

 

Graviditet og kjemikalier

Den gravide bør gjøre seg kjent med de kjemikaliene som benyttes på laboratoriet og hvilke faresetninger som er tilknyttet de ulike kjemikaliene. Alle kjemikalier ved BIO er registrert i EcoOnline, og det er mulig å ta ut rapporter på hvilke kjemikalier som utgjør farepotensial for den gravide.

Den gravide bør unngå arbeid med kjemikalier som kan være skadelig for fosterutviklingen, men også kreftfremkallende kjemikalier, cytostatika, eller radioisotoper.  De bør også være forsiktige ved håndtering av giftige kjemikalier som ikke er klassifisert i hht gravide og ammende. I tillegg bør gravide unngå tunge løft, dette kan spesielt forekomme i forbindelse med tokt og feltarbeid.

Faresetninger, gjelder også for de som planlegger/ønsker å få barn.

Nummer Faresetning
H340 Kan gi genetiske skader
H341 Mistenkes å kunne gi genetiske skader
H350 Kan forårsake kreft
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft
H350i Kan forårsake kreft ved innånding
H360 Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader
H362 Kan skade barn som ammes
H370 Forårsaker organskader
H371 Kan forårsake organskader
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Mer utfyllende informasjon ang. graviditet og kjemikalier er tilgjengelig på HMS-portalen.

Dersom risikovurdering viser at den gravide kan bli eksponert for helsefarlige kjemikalier i arbeidsmiljøet, så skal den gravide etter avtale med nærmeste leder kunne velge og ikke arbeide i miljø med mulig eksponering. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på nettsidene til Arbeidstilsynet.

Vennligst ta kontakt med ditt lokale verneombud ved behov for å snakke med en tredjeperson.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *