Oppfølging etter medarbeiderundersøkelsen høsten 2023 – status

Sist høst ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse ved instituttet.  Basert på denne ble det satt opp en liste med 10 tiltak/forbedringspunkter som instituttets ansatte pekte på i undersøkelsen.  Instituttledelsen har valgt å prioritere de 3 punktene som flest pekte på i undersøkelsen i første omgang.  Disse var:

 • Langtids-bemanningsplan til bruk for framtidige tilsettinger
 • Oppfølging/forbedring av instituttets strategiplan og den medfølgende handlingsplanen
 • Bedre informasjon og kommunikasjon

Det er satt ned arbeidsgrupper for hvert av disse punktene.  Her er en kort oppdatering av status for arbeidet:

 

Langtids-bemanningsplan

Arbeidsgruppen består av instituttleder Ørjan Totland, faggruppelederne – John-Arvid Grytnes (Økologi og evolusjon), Gunnar Bratbak (Mikrobiologi), Aina-Cathrine Øvergård (Fiskehelse), Katja Enberg (Fiskeri- og marinbiologi), Jon Vidar Helvik (Miljø og havbruksbiologi) og Gyri Teien Haugland (Molekylærbiologi) og undervisningsleder Anne Bjune.

Gruppen ser på langsiktige undervisningsforpliktelser og mulige tilpasninger.  Alle faggruppelederne har karlagt bemanningssituasjonen i egen gruppe.  Innspillene er samlet i et dokument som skal diskuteres i ledergruppemøte mandag 29. april.

 

Strategi- og handlingsplan

Arbeidsgruppen består av Selina Våge (leder), Helena MD Midtbø, Kirill Jefimov, Kristine Birkeli, Odd André Karlsen, Øystein Varpe, Knut Olav Daasvatn og Ann-Elise Olderbakk Jordal.

Gruppens mandat

 • Å gjennomgå strategiplanen med fokus på å identifisere områder eller målsettinger som framstår som problematiske eller urealistiske.
 • Å gjennomgå handlingsplanen  med sikte på å identifisere tiltak som er gjennomført (eller ikke) og om hensiktsmessig foreslå nye tiltak instituttet bør fokusere på for å nå målsettingene i strategiplanen.
 • Å utarbeide en kortversjon av strategiplanen som kan bidra til å tilgjengeliggjøre planen og utheve de mest sentrale elementene.
 • Å gjennomgå rapporten fra Biofagevalueringen og innarbeide relevante innspill og anbefalinger fra evalueringspanelet i strategien.
 • En rapport med forslag til endringer til strategi- og handlingsplanen sammen med en kortversjon av strategiplanen skal leveres til instituttet innen 15. juni. 

Status

Gruppen hadde oppstartsmøte 9. april og vil arbeide kontinuerlig med revisjonen fram mot 15. juni.

 

Informasjon og kommunikasjon

Arbeidsgruppen består av Knut Olav Daasvatn (leder), Katherine Downham, Dagmar Egelkraut, Nina Hølland og Selina Våge.

Gruppens mandat

 • Å kartlegge informasjonsflyten ved instituttet – hvilken informasjon som deles, hvordan den formidles og identifisere mulige forbedringspunkter
 • Ut fra funnene fra kartleggingen skal gruppen foreslå tiltak som kan forbedre den interne kommunikasjonen – f.eks. nye informasjonskanaler, møtepunkkter eller endringer i rutiner/praksis for intern kommunikasjon
 • Som en del av kartleggingen skal det gjennomføres en spørreundersøkelse der alle instituttets ansatte får anledning til å komme med tilbakemeldinger om hva som fungerer godt og mindre godt, samt komme med innspill til mulige forbedringer
 • Gruppen skal utarbeide en rapport med en oppsummering av kartleggingen sammen med gruppens forslag til endringer/tiltak som skal overleveres instituttledelsen innen 3. juni.

Status

Gruppen hadde oppstartsmøte 18.mars.  Det er utarbeidet en spørreundersøkelse som vil bli distribuert til alle ansatte kommende uke.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *